RI&E: alle actuele risico’s binnen het bedrijf inzichtelijk en aangepakt

RI&E: alle actuele risico’s binnen het bedrijf inzichtelijk en aangepakt
Ondernemers lopen risico op allerlei gebieden. Dat weten wij hier bij Venrooy en dat weet u als ondernemer ongetwijfeld ook. Het hoort nu eenmaal bij het ondernemerschap. Het is belangrijk dat een bedrijf alle risico’s inzichtelijk heeft én aanpakt. Daarom is een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) voor alle werkgevers met personeel al sinds 1 januari 1994 een verplichting vanuit de Arbowet. Een RI&E is niet heel ingewikkeld, maar wel ontzettend belangrijk. Het vormt het fundament van het arbobeleid van een bedrijf en levert een belangrijke bijdrage aan het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Ook Venrooy heeft daarom middels een RI&E alle risico’s binnen het bedrijf en de mogelijke effecten daarvan op een rijtje gezet. Dat maakt het voor ons mogelijk de juiste maatregelen te nemen om deze risico’s weg te nemen. Denk hierbij aan maatregelen als persoonlijke beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld beschermende kleding) en duidelijke machine-instructies voor de medewerkers. Start de wikkelmachine keuzehulp

Inventarisatie & evaluatie

Een RI&E begint met een inventarisatie van alle risico’s binnen het bedrijf. Maak hiervoor een lijst met alle risico’s. Neem alle type risico’s onder de loep:
  • Fysieke / ergonomische risico’s zoals tillen, kracht zetten, lang staan, beeldschermwerk en trillingen.
  • Veiligheids- en omgevingsrisico’s zoals valgevaar, snijgevaar, gevaarlijke stoffen, lawaai en werken in hitte of kou.
  • Psychosociale risico’s zoals werkdruk, stress, onregelmatige werktijden en agressie op het werk.
Deze lijst met risico’s evalueert u vervolgens door ze te sorteren. Zet het belangrijkste risico bovenaan. Stel uzelf bij deze evaluatie onder andere de vraag hoe groot de kans is op ieder risico, hoeveel werknemers dit risico lopen en wat de mogelijke gevolgen zijn van ieder risico.

Plan van aanpak

Hoe u ieder risico gaat aanpakken, geeft u aan in een plan van aanpak. Hierbij geldt dat voorkómen beter is dan genezen! Pak risico’s dus aan bij de oorzaak in plaats van bij het gevolg. Geef in het plan van aanpak per risico precies aan hoe het moet worden aangepakt, welke kennis, ervaring en materialen er nodig zijn, wie ermee aan de slag gaat en ook wanneer. Bepaal ook wat de bijbehorende kosten zijn en wat het gewenste resultaat is.

Medewerkers betrekken

Een bedrijf kan en mag zelf een RI&E uitvoeren. Dit doet u als werkgever zelf of u heeft hiervoor een aangewezen persoon binnen het bedrijf die als preventiemedewerker fungeert. Ook is het altijd goed uw werknemers bij het RI&E-proces te betrekken. Zij weten namelijk precies wat er op de werkvloer speelt en wat eventuele risico’s zijn. Door ze bij het proces te betrekken, zien ze bovendien eerder het nut van bepaalde veiligheidsmaatregelen en zullen deze beter worden nageleefd. Heeft u zelf niet de benodigde expertise in huis of heeft u te maken met grote arbeidsrisico’s dan kunt u voor een RI&E uiteraard ook een externe expert inschakelen.

Een actueel RI&E

Een RI&E heeft geen officiële geldigheidsduur. Het gaat erom dat deze actueel is én blijft. In de praktijk betekent dit dat een RI&E periodiek – bijvoorbeeld elk kwartaal of in ieder geval ieder jaar – moet worden herzien. Ook bij bijvoorbeeld wijzigingen in werkmethoden, werkomstandigheden of gebruikte techniek is het nodig het plan van aanpak te actualiseren. Een concreet voorbeeld: u plaatst in uw magazijn een kabelwikkelmachine. Uiteraard voldoen de machines van Venrooy aan alle veiligheidseisen, maar uw werkproces verandert en dit kan nieuwe risico’s met zich meebrengen. U dient deze in kaart te brengen en vervolgens maatregelen tegen deze risico’s te nemen. Zet de machine bijvoorbeeld op een veilige plek en zorg dat de medewerkers die ermee werken duidelijk zijn geïnstrueerd. Alle nieuwe (preventieve) maatregelen legt u vast in het plan van aanpak.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de veiligheidsmaatregelen die worden toegepast op de machines van Venrooy? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Start de wikkelmachine keuzehulp